Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga (VšĮ) yra pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. VšĮ gali vykdyti ir komercinę veiklą.

VšĮ steigėju gali būti vienas ir daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų, steigėjų skaičius neribojamas. Steigėjai rizikuoja tik tuo turtu, kurį įnešė į VšĮ, taip apsaugodamas savo asmeninį turtą. Nereikia įnešti lėšų įstatiniam kapitalui. VšĮ gali gauti paramą iš juridinių asmenų ir 2% paramą iš gyventojų. VšĮ gali verstis tik jos įstatuose nurodyta veikla.